คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
     

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฉากทัศน์เพื่อการพัฒนาองค์กร" วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน 

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2563 

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdL-l3HS68lYe2Y11HQDuyzEtWq8Y_UmzI0nH-Ssk_pEiCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3D9O1crw-2fGFBBFFog4IdmWo51_Hmlmn2Uz20ph0wqGuDz2V43zhjD_c