คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online"
 
     

                สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563  ณ ห้อง 13410 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่