กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ดังนี้

1.ทักษะการใช้ภาษาไทย โดยวิทยากร อาจารย์ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ และอาจารย์กรีกมล หนูเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
2.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก
3.ทักษะด้านการคำนวณ โดยวิทยากร คุณภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์