ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023) วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดรับบทความฉบับเต็ม : วันนี้ - 1 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https:// https://husoicon.tsu.ac.th