2 นิสิตภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัลการประกวดคัดลายมือ


2 นิสิตภาษาญี่ปุ่น คว้ารางวัลการประกวดคัดลายมือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโภควินท์ สุวรรณนุพงศ์ และนายพรรัก จิตมานะ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย “การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566” ระดับบุคคลทั่วไป จัดโดยโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS