การอบรม HR for Non-HR: การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR ด้วย Chat GPT


การอบรม HR for Non-HR: การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR ด้วย Chat GPT

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "HR for Non-HR: การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR ด้วย Chat GPT" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings วิทยากรโดย คุณกิตติศักดิ์ อุมาจิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศ


ลงทะเบียนคลิกที่นี่