คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) และผ่านระบบออนไลน์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย นาคสีทอง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ อาจารย์เขมิกา หวังสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิฐ อาจารย์ภูวดล ศรีวิไล และอาจารย์อิทธิกร ทองแกมแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์
2.เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และสื่อทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์
3.เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จริยธรรม และร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของทั้งสองมหาวิทยาลัย
4.เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์
5.เพื่อการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และบริการวิชาการสู่งสังคมด้านสังคมศาสตร์