คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนิสิต


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนิสิต
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) นำโดย อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค และอาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นองค์กรฝึกสหกิจ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง