โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) : ปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน