บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2565


บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน" ประจำปีการศึกษา 2565