บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564


บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน" ประจำปีการศึกษา 2564