ต้อนรับคณะจาก Institute of the Malay World and Civilization (ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia


ต้อนรับคณะจาก Institute of the Malay World and Civilization (ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ อาจารย์ ดร.กูซม ยามิรูเด็ง และอาจารย์ซัมซียะห์ มะลาเฮง ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of the Malay World and Civilization (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia พร้อมด้วยผู้แทนจาก Languages & General Studies Department, Faculty of Business & Communication, Universiti Malaysia Perlis ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมเจราจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน