ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023


ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศรีนาคาโมเดล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ ศิริพงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) อนึ่ง ทางคณะฯ ได้ดำเนินการส่งชื่อนิสิตไปยังฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับการติดต่อกลับจากผู้จัดอีกครั้ง