คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือเทศบาลตำบลทะเลน้อย


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือเทศบาลตำบลทะเลน้อย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือเทศบาลตำบลทะเลน้อย พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น


เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับเทศบาลตำบลทะเลน้อย โอกาสนี้ คุณชลฑิชา หมื่นหนู ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมีประชาชนในกลุ่มพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้บริการวิชาการในการวิจัยและพัฒนาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความชำนาญ และตอบสนองความต้องการของเทศบาลตำบลทะเลน้อย รวมทั้งเพื่อร่วมมือกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลทะเลน้อย