ร่วมส่งใจเชียร์ ตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ


ร่วมส่งใจเชียร์ ตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมส่งใจเชียร์ ! น้อง ๆ นักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนของศูนย์ฯ ทั้ง 6 คนในปีนี้ ได้แก่


1.นางสาวณัฐริกา คงมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง
2.นางสาวอมาวสี หวังทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
3.นางสาวนิชานันท์ ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
4.นายปัณณทัต ภักดีโชติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
5.นางสาวสุธาสินี ศรีพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
6.นายกษิดิ์เดช ผลเงาะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่