นิสิต HUSO คว้า 6 รางวัลจาก 4 เวทีการประกวดความสามารถ


นิสิต HUSO คว้า 6 รางวัลจาก 4 เวทีการประกวดความสามารถ

6 รางวัล จาก 4 เวที  ขอแสดงความยินดีกับ ดรีม ธีนะเดช ดวงสุวรรณ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.รางวัลชนะเลิศ Yala man model ครั้งที่ 1 + รางวัลขวัญใจไฮไลท์ออดิโอ้
2.รางวัลชนะเลิศ เทพบุตรขุนสังขานต์ จ.เชียงใหม่ 2566 + รางวัลขวัญใจ Chaipattana Plus
3.รางวัลชนะเลิศ หนุ่มไทย-รามัญ จ.สมุทรปราการ 2566
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทพบุตรปี๋ใหม่เมืองลำพูน 2566