โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔


โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดการประกวดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป