รางวัลการประกวดนวัตกรรมผู้เรียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2023


รางวัลการประกวดนวัตกรรมผู้เรียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2023

ผลการประกวดนวัตกรรมผู้เรียน ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมภายในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023) วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา