ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (TSU-HUSOiCON) การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (HRM NPST National Conference 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 2 (ICES 2023) วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ 20 สถาบัน

กำหนดการ 
https://husoicon.tsu.ac.th/downloads/schedule.pdf