คณาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565


คณาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น "อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น" ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์ นาฑี อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
2.อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ภาคโปสเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม ภาคบรรยาย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนานาชาติ