หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) และ 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) ในโอกาสได้รับการพิจารณาเป็น "หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565" ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566