ทุนการศึกษา American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF Scholarship Program ประจำปี 2566


ทุนการศึกษา American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF Scholarship Program ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ทุน American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ทุนซึ่งมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน รวมทั้งได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566