กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะฯ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตกเป็นวิทยากรในครั้งนี้