สิงห์สมุทร คว้า 6 รางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


สิงห์สมุทร คว้า 6 รางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ในโอกาสคว้า 6 รางวัล "Best Paper Award" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์