ต้อนรับคณะจากมูลนิธิดวงประทีปและหน่วยงานราชการจังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น


ต้อนรับคณะจากมูลนิธิดวงประทีปและหน่วยงานราชการจังหวัดฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น