กิจกรรมยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมสังคม


กิจกรรมยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมสังคม


วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210-13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “การยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัย (การสร้างนวัตกรรมสังคม)” ภายใต้โครงการสนับสนุนอุทยานวิจัยและนวัตกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์นำทักษะการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการวิจัย โครงการบริการวิชาการ ตลอดจนโครงการพัฒนานิสิตได้ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดกิจกรรมตามลำดับ