กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566