2 นิสิต HUSO ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WACE Global Challenge


2 นิสิต HUSO ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WACE Global Challenge