ขอให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ


ขอให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำขอความอนุเคราะห์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ