แจ้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แจ้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ทุกสาขาวิชา คณะฯ ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน โดยสามารถรับได้ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 1 ทางขึ้นตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ สำหรับวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 มีบริการน้ำดื่มสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วม