ึคณบดีร่วมลงนาม MOU กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ


ึคณบดีร่วมลงนาม MOU กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) และอาจารย์ ดร.ปริญญ์ ขวัญเรียง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะให้กับการต้อนรับและร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา และการฝึกงานของนิสิต