ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย


ขอให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่ไม่มีผลสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ขอให้ดำเนินการสอบให้เรียบร้อย โดยสำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดสอบทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ดูรายละเอียดกำหนดการสมัครสอบและสมัครสอบได้ที่ ระบบสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ http://cst.tsu.ac.th