คณบดีร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


คณบดีร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบงานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ จัดโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ดีงาม ทรงคุณค่า และคงความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป โดยในช่วงแรกของกิจกรรมท่านอธิการบดีให้เกียรติกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ