คณบดีนำทีมผู้บริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ร่วมระดมความคิด กลยุทธ์แผนพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ


คณบดีนำทีมผู้บริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ร่วมระดมความคิด กลยุทธ์แผนพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม See Sea รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการระดมความคิดกลยุทธ์แผนพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดทางกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาของคณะฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯ ระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมกรรมการประจำคณะฯ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตรวันแรกของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติถ่ายทอดนโยบาย “จากหมุดหมายสู่กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และลำดับต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรตินำเสนอด้วยประเด็น "การค้นหา SCSA กลยุทธ์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์" โดยในภาคบ่ายของวันเดียวกันคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมระดมความคิดและนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ตามลำดับกิจกรรมในวันที่สองทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเป็นการนำเสนอประเด็นความท้าทายด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนที่ช่วงสุดท้ายของโครงการ ท่านคณบดีให้เกียรตินำเสนอสรุปโครงการในครั้งนี้