หลักสูตรภาษามลายูจัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา


หลักสูตรภาษามลายูจัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนา 5 (13315) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีการนำเสนอโครงงานของนิสิตจากการไปฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 11 หน่วยงาน  และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร