สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน


สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน

วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) จัดกิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210 -13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรนำเสนอรายงาน และนำเสนอปัญหาพิเศษในการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรให้ความเห็นและข้อแนะนำแก่นิสิต