คณบดีพร้อมทีมบริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณบดีพร้อมทีมบริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน