นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้า 5 รางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้า 5 รางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ จัดโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผลรางวัลดังต่อไปนี้