หลักสูตรภูมิศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา


หลักสูตรภูมิศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

เสร็จสิ้นอีกหนึ่งหลักสูตร สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ซึ่งจัดกิจกรรมสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางเขน Pasco Thailand เป็นต้น พร้อมกันนี้นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมให้ข้อคิดเห็น