หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จัดกิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 (ชั้น 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่นิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ