สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาไทย


สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

31 มีนาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จัดกิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุุมสัมมนา 4 (13210-13211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรได้นำเสนอผลงานวิจัย/โครงงานสหกิจศึกษาทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานต่อไป