Show & Share เสวนาประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง HRM


Show & Share เสวนาประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง HRM

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) จัดกิจกรรม "Show & Share เสวนาประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง" และกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4" ณ ห้อง 15403 (ชั้น 4) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณช่วงเช้า กิจกรรม Show & Share เสวนาประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชมผลงานสหกิจศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมติดสติ๊กเกอร์ผลงานที่ประทับใจ และต่อด้วยกิจกรรม "เรื่องเล่าประสบการณ์สหกิจศึกษา" โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์จากการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้กับรุ่นน้องต่อไปสำหรับช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยภายหลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายหัวข้อ "การทำ CV อย่างไรให้ปัง” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และช่วงท้ายสุดของกิจกรรม คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมให้โอวาทแก่นิสิตพร้อมร่วมกิจกรรมสัมพันธ์จากน้องถึงพี่ HRM (We love HRM 17)