ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพสาขาวิชาภาษาไทย


ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพสาขาวิชาภาษาไทย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพสาขาวิชาภาษาไทย จัดขึ้นในวันนี้ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งให้เกียรติพบปะกับนิสิตและคณาจารย์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง "เอกไทยสู่โลกอาชีพ" โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา