หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หHองประชุมสัมมนา 5 (13315) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “การฝึกงานในสถานประกอบการด้านการบริการ” และหัวข้อ "การฝึกงานในโรงเรียนและบริษัทองค์กรญี่ปุ่น" พร้อมกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นน้อง และพิธีผูกข้อมือโดยคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น