นิเทศศาสตร์จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา


นิเทศศาสตร์จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสหกิจศึกษานิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนา 5 (13315) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในหลักสูตร