สัมมนานิสิตหลังฝึกงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากนักวิชาชีพสารสนเทศ


สัมมนานิสิตหลังฝึกงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากนักวิชาชีพสารสนเทศ

วันที่ 5-6 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) จัดโครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ ห้อง 13514-13515 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอบทเรียนและประสบการณ์ตรงของนิสิตจากการได้ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา และต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ: ข้อคิด มุมมองและประสบการณ์จากนักวิชาชีพสารสนเทศ" โดยวิทยากร คุณณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ และคุณคมกริช รุมดอน ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับกิจกรรมในวันที่ 6 เป็นการนำเสนอรายงานวิจัยของนิสิตชั้นปี 4 ทั้ง 14 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในหลักสูต