นิสิตนิเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ


นิสิตนิเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยรายวิชา 0105461 การวิจัยนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัมมนา 5 (13315) ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยโดยใช้ชุมชนเกาะยอ อำเภอเมืองสงลา จังหวัดสงขลา เป็นฐาน ของนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจจำนวน 5 กลุ่มที่นิสิตได้ลงพื้นที่ไปทำการวิจัย ประกอบด้วย 1.วิสาหกิจกลุ่มรักเกาะยอ 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่มไทร 3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอราชวัตร 4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกาะยอโฮมสเตย์ และ 5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส์ ทั้งนี้ การนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากคณาจารย์ในหลักสูตรจะร่วมให้ข้อเสนอแล้ว ยังได้เกียรติจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 แห่งร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะกับนิสิตอีกด้วย