หลักสูตรประวัติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ


หลักสูตรประวัติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์สู่โลกอาชีพ ณ ห้อง 13507 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในภาคเช้าหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "เปิดโลกอาชีพบัณฑิตหลักสูตรประวัติศาสตร” ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ชุลีพร ทวีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และในภาคบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การพัฒนาสมรรถนะการทํางานสําหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สิรีธร ถาวรวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขล