โครงการ ELO หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


โครงการ ELO หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 5 และ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม ELO ของหลักสูตร ณ ห้องประชุมสัมมนา 13218 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตกเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์ และในวันที่ 6 เมษายน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนิสิต ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จตุพงค์ โมรา เป็นวิทยากรในครั้งนี้