กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565


กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565

กำหนดวัน เวลา ขั้นตอน การลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565